Procedura recenzowania

 

 1. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie materiały (artykuły, opracowania, recenzje itd.) nadesłane przez autorów. W pierwszej kolejności są one poddawane wstępnej ocenie przez członków redakcji. Po uzyskaniu akceptacji kierowane są do recenzentów.
 2. W przypadku uznania pracy za niespełniającą określonych kryteriów i nieodpowiednią do publikacji otrzymane materiały nie są zwracane autorowi.
 3. Do oceny każdego materiału powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza Rady Naukowej i redakcji czasopisma.
 4. Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w problematyce związanej z tematyką właściwego materiału.
 5. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora habilitowanego.
 6. W przypadku prac powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej lub posiada tytuł naukowy z właściwiej filologii.
 7. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów (procedura double blind review). Artykuł otrzymuje numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszej procedurze wydawniczej. Dotyczy to również prac, których autorem jest członek redakcji lub Rady Naukowej.
 8. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.
 9. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.
 10. W przypadku, gdy praca uzyska recenzje niejednomyślne – pozytywną i negatywną, redakcja przesyła tekst do kolejnego recenzenta.
 11. Autorzy otrzymują recenzję swojego materiału do wiadomości.
 12. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń recenzenta odnośnie artykułów przekazanych do zrecenzowania, redakcja przejmuje obowiązek pośrednictwa pomiędzy nim, a autorami, umożliwiając ustosunkowanie się do wniesionych uwag.
 13. Autor ma prawo do ustosunkowania się do uwag recenzenckich w ciągu siedmiu dniu od momentu otrzymania recenzji i jeśli w przekonujący sposób wykaże, że sformułowane sądy czy sugerowane zmiany są nieuzasadnione, redakcja ma prawo zadecydować o skierowaniu tekstu do druku.
 14. Nazwiska recenzentów poszczególnych prac nie są ujawniane. Zbiorczą listę recenzentów współpracujących umieszcza się w każdym numerze pisma oraz na stronie internetowej www.roczniklubelski.umcs.lublin.pl.
 15. Zgodnie z wytycznymi MNiSW redakcja wdraża zaporę ghostwriting oraz  guest authorship.
 16. Podstawą procedury recenzowania prac nadesłanych do „Rocznika Lubelskiego” są zalecenia Zespołu do spraw Etyki w Nauce, zamieszone w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011).

 

Formularz recenzji (plik do pobrania)