Rocznik Lubelski

„Rocznik Lubelski” jest czasopismem wydawanym przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego od 1958 r. Do 2023 r. opracowano już 48 tomów. Periodyk adresowany jest przede wszystkim do pasjonatów historii regionalnej, akademików i osób spoza świata nauki – nauczycieli i amatorów historii Lubelszczyzny oraz ziem byłych polskich Kresów Południowo-Wschodnich i obecnej zachodniej Ukrainy. Łączy środowiska i pokolenia zainteresowane rozwojem wiedzy na temat małych Ojczyzn i ich przeszłości oraz naukową współpracą transgraniczną w dziedzinie historii. Wykorzystując osiągnięcia nowoczesnej nauki i profesjonalny warsztat, autorzy i redaktorzy pragną kultywować tradycję, przekazując czytelnikowi wiedzę w konwencji naukowej i popularyzatorskiej. Poprzez prezentację i wyjaśnianie dziejów pismo buduje tożsamość lokalną mieszkańców i ich przywiązanie do miejsca urodzenia bądź życia. „Rocznik” ma również na celu przywrócenie pamięci o zdarzeniach, procesach, miejscach oraz oddanie czci bohaterom przeszłości.

 

Redakcja zachęca do nadsyłania materiałów do 49 tomu. Artykuły, materiały źródłowe, recenzje, sprawozdania prosimy przygotować według wskazówek zawartych w zakładce z informacjami dla autorów.

 


Punkty MEiN (2021 r.) – 20 pkt.

Czasopismo znajduje się w bazie Index Copernicus.

 

„Rocznik Lubelski” jest indeksowany w bazie BazHum.

 

 

 

Wersja pierwotna: papierowa

ISSN 0080-3510