Informacja dla autorów

Redakcja zachęca do nadsyłania materiałów do 49 tomu. Termin przesyłania prac: wrzesień 2023 r.


W czasopiśmie „Rocznik Lubelski” publikowane są oryginalne prace teoretyczne i analityczne, monograficzne i komparatystyczne, nowatorskie i polemiczne, a także opracowania źródłowe, recenzje prac naukowych, sprawozdania i komunikaty napisane w języku polskim i ukraińskim oraz w językach kongresowych (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim). Do nadesłanych artykułów należy dołączyć wykaz słów kluczowych oraz streszczenie w języku polskim nieprzekraczające ½ strony znormalizowanego komputeropisu (1000 znaków ze spacjami).

Przygotowane prace sformatowane według wymienionych poniżej zasad edytorskich oraz materiały dodatkowe (np. plikami z grafiką) wraz z podpisanymi oświadczeniami (formularz na dole strony) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres rocznik.lubelski@gmail.com.

Redakcja zastrzega sobie prawo odesłania autorowi nadesłanych materiałów do przeredagowania w przypadku, gdy tekst nie spełnia ustalonych wymogów redakcyjnych.

Autor ma prawo do wykonania korekty autorskiej w wyznaczonym przez redakcję terminie. W przypadku braku odpowiedzi lub niedotrzymania wskazanej daty przyjmuje się, że Autor akceptuje tekst po korekcie wydawniczej i nie wnosi żadnych zmian ani zastrzeżeń.

 

Teksty powinny być przygotowane według następujących zasad:

I. Układ tekstu:

 1. [artykuły i artykuły recenzyjne (tj. obszerna, polemiczna recenzja)]: imię i nazwisko autora i w kolejnym wierszu afiliacja wyrównane do lewego marginesu; poniżej wyśrodkowany tytuł tekstu (pogrubienie, wielkość pisma – 14 pkt.); pod tytułem streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe; śródtytuły wyśrodkowane, pismo wielkości 12 pkt.; komentarze i tekst poboczny w przypisach dolnych z numeracją ciągłą;
 2. [recenzja:] pełne imię i nazwisko auto­ra recenzowanej pracy, tytuł według strony tytułowej miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentualnie nazwę serii wydawniczej; gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa — liczbę tomów lub części cyframi arabskimi (np. t. 1-2);  imię i nazwisko autora recenzji oraz miasto, w którym pracuje, umieszczamy pod tekstem recenzji, wyrównane do prawego marginesu.

II. Typ i wielkość czcionki: Times New Roman – w tekście podstawowym 12 pkt., w przypisach 10 pkt., podpisy pod tabelami, grafiką 10 pkt.

III. Interlinia: 1,5 w tekście głównym; 1,0 w przypisach.

IV. Tytuły dzieł i dokumentów: w przypadku prac rękopiśmiennych tytuły zapisujemy w cudzy­słowie, a w przypadku dzieł drukowanych tytuł notujemy kursywą.

V. Cytaty: umieszczone w cudzysłowie w tekście głównym; jeśli zachodzi potrzeba, stosujemy także cudzysłów drugiego stopnia, tzw. niemiecki »…«.

VI. Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby: stosujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk; w wypadku imion i nazwisk zapisanych cyrylicą stosujemy translite­rację na alfabet łaciński wedle obowiązujących reguł (zob. np.: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. zasad E. Polański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006); imiona osób wzmiankowanych w tekście głównym lub w przypisach po raz pierwszy powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu; w innych przypadkach podaje się inicjały imion (nieoddzielone odstępem) i nazwisko lub – w przypadku postaci znanych albo często wymienianych w tekście – tylko nazwisko; w recenzjach słowo autor zapisujemy wielką literą, o ile odnosi się do twórcy recenzowanej pracy.

VII. Zapis dat:

 1. Zapisywanie dat w tekście: a) miesiąc słownie, np. 14 marca 1971 r.; b) przy różnych stylach (kalendarzach): 10/20 maja 1589 r., ale 27 II/11 III 1896 r.; c) okresy od do: 1–10 maja 1900 r., l maja – 10 czerwca 1900 r.; d) w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (1 V 1826).
 2. Daty w przypisach: a) miesiąc liczbą rzymską, np. 5 III 1900 (nie dotyczy cytatów i fragmentów narra­cyjnych); b) w razie braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1825 r.
 3. Pisownia wyrazów wiek, rok: a) przed wartością liczbową – rozwinięte, np. w wieku XVI, w roku 1928; b) po wartości liczbowej – skrócone, np. w XVI w., w 1928 r.
 4. W wyrażeniach typu w drugiej połowie, lata osiemdziesiąte nie stosuje się cyfr.

VIII. Zapis liczebników:

 1. W liczbach czterocyfrowych nie oddzielamy znaków odstępem, np. 1521.
 2. W liczbach większych niż czterocyfrowe stosujemy odstępy, np. 11 456,  234 567.
 3. Obok wartości liczbowych stawiamy skróty jednostek miar, wag, jednostek monetarnych, np. zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: 100 tys., 200 mld, 150 zł.

IX. Przypisy: numery przypisów w tekście głównym umieszczamy w indeksie górnym i stawiamy przed znakiem interpunkcyjnym (przecinkiem, kropką kończącą zdanie, dwukropkiem, średnikiem, półpauzą, pytajnikiem); wyjątek stanowi cudzysłów kończący cytat oraz kropka kończąca skrót.

X. Opisy bibliograficzne:

 1. Artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, rocznik, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony (np. P. Sygowski, Wizytacja cerkwi unickiej diecezji chełmskiej przeprowadzonej w latach 1720–1725 przez biskupa chełmskiego i bełskiego Józefa Lewickiego, „Studia Archiwalne” 2006, t. 2, s. 199–232).
 2. Monografie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wy­dania, nazwa serii i numer tomu (bez wyróżnienia), strony (np. A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001).
 3. Rozdział w monografii: inicjał imienia i nazwisko autora tekstu, tytuł rozdziału (kursywą), [w:] , tytuł opracowania zbiorowego (kursywą), inicjał imienia i nazwi­sko redaktora, miejsce i rok wydania, strony (np. H. Borek, Nazwy miejscowe jako źródło historyczno-osadnicze, [w:] Badania z dziejów osadnictwa i toponimii, red. J. Janczak, T. Ładogórski, Wrocław 1978, s. 42–45)
 4. Dokumenty archiwalne: nazwa archiwum, nazwa zespołu, sygnatura, tom, karta, tytuł dokumentu (drukiem prostym), data (np. Archiwum Państwowe w Lublinie, KW PZPR, 51/V/33, t. 20, k. 3. Dalekopisy KW do KC PZPR z 1949 r.).
 5. W opisach bibliograficznych stosujemy określenia skrótowe polskie (wyd., oprac., red. [nie: pod red.], tłum.) oraz łacińskie (ibidem, idem [tenże], eadem [taż], iidem [ci sami], eaedem [te same], op. cit., et al. [i inni]).

XI. Materiały graficzne (zdjęcia, ilustracje): należy przesłać jako osobne pliki w formacie JPG o rozdzielczości 300 PPI.

 

Zasady redakcyjne (do pobrania)

Oświadczenie autora (do pobrania)